O nás

Na první schůzce zástupců tříd s vedením školy byl přítomnými zástupci tříd odhlasován návrh na založení občanského sdružení (spolku) rodičů a přátel školy při ZŠ.

Kdo spolek založil?

Rodiče žáků, kterým není jedno, do jaké školy jejich dítě chodí, co se tam naučí, jaké k tomu má podmínky a jak se ve škole cítí. Jmenovitě paní Kateřina Bejčková – zástupkyně třídy 1.A , Ing. Arch. Barbora Tesková – zástupkyně třídy 1.B a Zuzana Rauchová – zástupkyně třídy 1.D .

Motto: „Je marné rozčilovat se, že je venku tma. Jediný způsob jak to změnit, je rozsvítit světlo!“

Někomu se může zdát naše světlo příliš malé a zbytečné. Někdo bude raději předstírat, že mu tma nevadí a žít, jako slepý. Každý den si vybíráme světlo nebo tmu. Jakou cestu ale vybereme našim dětem?

Cíle spolku, aneb proč byl spolek založen?

Abychom jako rodiče měli možnost

 • aktivně ovlivňovat a podporovat chod školy
 • zlepšovat komunikaci mezi rodinou a školou (dát mínění a připomínkám rodičů váhu a odezvu)
 • zlepšovat podmínky vzdělávání našich dětí (materiální vybavení, prostředí, uplatňování moderních metod ve výuce) což souvisí s
 • možností žádat o granty – škola nemůže žádat o všechny granty, které jsou vypsány, ale spolek ano! Aby však mohl spolek o granty žádat, musí mít minimálně dvouletou existenci, nebo musí mít na svém účtu 15% z částky, o kterou žádá. Proto je také potřeba vybírat členské příspěvky (2 x do roka min.100 Kč). Některé granty vyžadují spoluúčast, to znamená, že uhradí většinu nákladů na to, co se zrovna pořizuje a zbytek musí doplatit spolek. Všichni členové mají právo účastnit se členských schůzí a spolurozhodovat o tom, jak se s penězi naloží. To znamená, že s prostředky spolku disponují rodiče, nikoliv škola. Škola může spolek požádat o pomoc a spolek může nebo nemusí její žádosti vyhovět.

Spolek má dále v úmyslu

 • pomáhat při shánění osobních asistentů dětem, které to potřebují.
 • žádat o granty na programy prevence - např. šikany, atd.
 • Pomoci prosazovat zájmy školy na úřadech – například: aby škola nemusela prostory, které sama potřebuje, dávat k dispozici jiným nájemcům (v současné době MŠ v prostoru, kde by mohlo být patro vyhrazené pouze pro školní družiny)
 • vybírat sběr a zajišťovat tak další finanční prostředky
 • pomoci založit ve škole klubovnu pro žáky, kteří nepobývají ve školní družině nebo školním klubu
 • pomocí grantů finančně podpořit školní výlety, zahraniční výměny, lyžařské, vodácké a jiné kurzy tak, aby se jich mohly účastnit všechny děti

Hospodaření s prostředky funguje na principu solidarity!

Jak se stát členem?

 • vyplnit „členskou přihlášku“ (na třídní schůzce nebo na www.fzsbarr.cz v záložce „Spolek rodičů V Remízku“)
 • zaplatit členský příspěvek min. 100 Kč (na třídní schůzce nebo převodem na účet: 2842536329/0800, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno pro identifikaci platby)
 • přečíst si stanovy spolku (na třídní schůzce, na www.fzsbarr.cz v záložce „Spolek rodičů V Remízku“ nebo na nástěnce školy)

Členem spolku se může stát:

 • Kdokoliv, kdo má zájem aktivně ovlivnit podobu FZŠ V Remízku – atmosféru školy, její vybavenost, spokojenost žáků, rodičů, učitelů i dalších zaměstnanců školy
 • Rodiče (a další příbuzní), jejichž dítě navštěvuje FZŠ V Remízku
 • Učitelé a další zaměstnanci školy
 • Rodiče budoucích žáků
 • Absolventi školy, kteří k ní stále mají vztah jako ke své „alma mater“
 • Obyvatelé barrandovského sídliště a přilehlých čtvrtí, kterým záleží na tom, jaká je podoba jedné ze dvou základních škol na sídlišti

Otázky a náměty můžete psát na adresu spolku osvremizku@seznam.cz

Další informace naleznete na http://www.fzsbarr.cz/rodice/ v záložce „Spolek rodičů V Remízku“ a také na informačních tabulích školy včetně školní televize.

View My
Stats

Kontakt:

V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5

Email: osvremizku@seznam.cz
Číslo účtu: 2842536329/0800